Pages Navigation Menu

Persondatapolitikken

Coaching People Sundhedscenters privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er gældende for Coaching People Sundhedscenter samt tilbud og projekter, Sundhedscenteret har skærpet sin privatlivspolitik for at beskytter dine personoplysninger.

 

Baggrund og dataansvarlige

Coaching People Sundhedscenter er en selvstændig virksomhed og behandler en række forskellige personoplysninger i forhold til tilbuddene, projekter, frivillige og ansatte i Sundhedscenteret, som er nødvendige, for at kunne administrere og organisere ansættelsesforhold.

Coaching People Sundhedscenters behandling af persondata sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU-databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at det er Coaching People Sundhedscenters ansvar at behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt, hvilket betyder, at alle persondata behandles sikkert og er forsvarligt beskyttet. På den måde kan vi sørge for en sikker behandling af personoplysninger for brugere af vores tilbud, projekter, medarbejdere, konsulenter, frivillige, kommuner og andre samarbejdspartnere.

 

Coaching People Sundhedscenter er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig og vi har ikke en databeskyttelsesrådgiver tilknyttet, da Sundhedscenteret ikke hører under dette lovkrav. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af urigtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Den dataansvarlige

Coaching People Sundhedscenter
Gammel Klausdalsbrovej 482

2730 Herlev

CVR: 28159846

Telefon. 22354949
E-mail: info@coachingpeople.dk

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder.

 

 

 

 

Vores behandling af dine personoplysninger, formål og samtykke

Coaching People Sundhedscenter behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udføre vores arbejde og kunne give dig den hjælp, som du ønsker gennem vores tilbud og/eller projekter.

 

Coaching People Sundhedscenter behandler kun oplysninger, som er givet direkte fra dig. Andre tilfælde kan f.eks. være personoplysninger indhentet på baggrund af referencer i forbindelse med ansættelses-eller frivilligforhold.

 

Hvis du er ansat eller frivillig i Coaching People Sundhedscenter behandler vi oplysninger om dig som led i vores administration. Hvis du har taget eller tager imod vores tilbud og/eller deltager i et af vores projekter, så behandler vi ud over dine personoplysninger også dine besvarelser, såfremt du har givet dit samtykke hertil, i forhold til vores spørgeskemaer, trivselsmålinger og interviews som led i vores dokumenteret effektmåling af vores tilbud og projekter.

 

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke
De personoplysninger, som Coaching People Sundhedscenter indhenter og behandler på dig, kræver det et gyldigt og tydeligt samtykke fra dig, som er givet mundtligt eller skriftligt.

Ved afgivelsen af dit samtykke skal Sundhedscenteret gøre dig opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for din tilknytning til Coaching People Sundhedscenter, at Sundhedscenteret har dit samtykke til at kunne behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for vores administration for eksempel i frohold til ansættelses-eller frivilligforhold.

Behandling af persondata i Coaching People Sundhedscenter
Alt efter dit tilknytningsforhold til Sundhedscenteret behandler vi almindelige personoplysninger, omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, som er defineret som: Navn, mobilnummer, mailadresse, fødselsdato, tilknyttet kommune, firma, CVR mv. I forhold til følsomme personoplysninger, som er omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 registreres dine helbredsoplysninger ikke, da de bliver videregivet direkte og mundtligt fra dig.

 

Coaching People Sundhedscenter behandler ikke andre følsomme oplysninger såsom: Race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Videregivelse af oplysninger
Sundhedscenteret videregiver som udgangspunkt ikke dine persondata til myndigheder, kommuner mv. medmindre Sundhedscenteret ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil. I enkelte tilfælde, som led i Sundhedscenterets dokumentation af sine effektmålingerne kan det være, at vi videregiver bestemte personoplysninger til tredjepart. Dette er du blevet informeret om inden du giver dit samtykke til os.

 

Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger, Coaching People Sundhedscenter registrerer og behandler om dig. Du skal være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre; brugere, frivillige og/eller ansatte i Sundhedscenteret. Hvis du gerne vil benytte dig af din indsigtsret, skal du rette henvendelse til Coaching People Sundhedscenter via mail eller telefon.
Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for to måneder og oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller Sundhedscenteret kan afvise at efterkomme din anmodning.
Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, begrænsning, sletning/anonymisering

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges samt anonymisering eller sletning af oplysninger (retten til at blive glemt/the right to be forgotten). Du har også ret til at få dine oplysninger med videre til en myndighed eller anden organisation/virksomhed. Ønsker du dette skal du kontakte Coaching People Sundhedscenter.

Sundhedscenteret anvender ikke automatiske individuelle afgørelser herunder profilering.

 

Anonymisering eller sletning af personoplysninger

Coaching People Sundhedscenter behandler kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt for Sundhedscenteret. Oplysningerne om dig bevares således under hele dit forløb dvs. så længe du er tilknyttet Sundhedscenterets tilbud og/eller projekter. Når du ikke længere er tilknyttet Sundhedscenteret, behandler vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i op til 5 år, og medmindre der gives et nyt samtykke, slettes eller anonymiseres dine oplysninger.

 

 

Datasikkerhed

Coaching People Sundhedscenter overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at Sundhedscenteret skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene. Det betyder, at det er Sundhedscenterets ansvar at behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Derfor sørger vi for, at alt registreret data, herunder dine personoplysninger, behandles sikkert og er forsvarligt beskyttet i forhold til gældende sikkerhedsstandarder og øvrig lovgivning.  Dine personoplysninger opbevares på Sundhedscenterets egen server, som kommunikeres krypteret og tilknyttede medarbejdere og konsulenter har begrænset adgang til dine oplysninger.

 

Indsigt og klagevejledning

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Du kan kontakte os og få oplyst de data, vi har på dig og bede os om at ændre, slette eller anonymisere disse. Hvis de oplysninger eller data, som omhandler dig, er ukorrekte eller vildledende, har du krav på at få disse berigtiget eller slettet. Hvis du ønsker, at få adgang til de personoplysninger, som er registreret om dig hos Coaching People Sundhedscenter, kan du henvende dig til os på info@coachingpeople.dk

 

Hvis de registrerede data er ukorrekte, du har spørgsmål eller andre indsigelser, kan du henvende dig på samme måde. Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du fremsende en klage til Datatilsynet. Her kan du få hjælp, hvis du har spørgsmål om behandling af personoplysninger. Du kan også klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.,
1300 København K.
Telefon 33 19 32 00.
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Shares
Share This